SÄÄNNÖT

 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi suomeksi on Sipoon Discstroyers ry. Yhdistyksen nimi ruotsiksi on Sibbo Discstroyers rf ja sen kotipaikka on Sipoo.

Yhdistys on sekä suomen- että ruotsinkielinen.

 

2§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää frisbeegolfurheilua ja lisätä lajin harrastajien määrää, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä, vahvistaa jäsentensä henkistä hyvinvointia sekä vaalia oikeaa frisbeegolfetikettiä.

 

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

– järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia

– hankkii tarvittavaa välineistöä yhdistyksen käyttöön

– antaa tietopuolista opetusta

– järjestää kilpailuja, näytöksiä, kursseja, valistustilaisuuksia, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa

– harjoittaa tiedotustoimintaa.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan: ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, myydä mainostilaa ja solmia sponsorisopimuksia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 

3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

 

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

4§ Jäsenen oikeudet

 Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

 

5§ Jäsenen velvollisuudet

 Jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun.

 

6§ Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

7§ Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistyksen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

8§ Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään 2 ja enintään 4 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten tulee olla täysi-ikäisiä.

 

Hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan niin, että puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisen toimikauden jälkeen erovuoroiset määrätään arvalla, jolloin erovuoroisten ensimmäiseksi toimikaudeksi tulee yksi vuosi.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii, kuitenkin vähintään 2 kertaa vuodessa.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, kukin yksin.

 

10§ Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

11§ Toiminnantarkastus/Tilintarkastus

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle.

 

12§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, syyskokouksen syys- marraskuussa sekä kevätkokouksen maalis- huhtikuussa.

 

Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen esityslista
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokous laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen esityslista
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 • valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 • valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 1. helmikuuta mennessä. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 1. elokuuta mennessä.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

13§ Päätöksentekojärjestys

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

 

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

14§ Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

 

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

15§ Kokouskutsutapa

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta

– sähköpostitse.

 

16§ Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

 

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

 

17§ Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.

 

Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

 

STADGAR

 

1§ Föreningens namn och hemort

Föreningens namn på svenska är Sibbo Discstroyers rf, föreningens namn på finska är Sipoon Discstroyers ry och dess hemort är Sibbo.

Föreningen är såväl finsk- och svenskspråkig.

 

2 § Syfte och verksamhet

 Föreningens syfte är att främja golfidrotten och sprida intresset för golfidrotten, förbättra sina medlemmars fysiska kondition och hälsa, förstärka sina medlemmars psykiska välbefinnande och värna om den korrekta golfetiketten.

 

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att

– arrangera idrottsträning och annan idrottsbetonad träning

– skaffa nödvändiga redskap som föreningens medlemmar kan använda

– ge teoretisk undervisning

– arrangera tävlingar, uppvisningar, kurser, informationsmöten, fester och annan motsvarande verksamhet

– bedriva informationsverksamhet.

 

För att stöda sin verksamhet kan föreningen, sedan den har inhämtat behövligt tillstånd: ta emot donationer och testamenten, sälja reklamutrymme och träffa sponsoravtal, äga för verksamheten nödvändig lös och fast egendom och verkställa penninginsamlingar och lotterier.

 

3§ Medlemmar

 Envar som antar föreningens syfte kan bli medlem i föreningen.

 

Föreningens medlemmar godkänns av styrelsen på ansökan.

 

4§ Medlemmens rättigheter

 Vid föreningens möten har varje medlem en röst.

 

5§ Medlemmens skyldigheter

En medlem är skyldig att betala en anslutningsavgift och en årlig medlemsavgift.

 

6§ Utträde av en medlem ur föreningen

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

 

7§ Uteslutning av en medlem ur föreningen

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller om han annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om han genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar.

 

8§ Styrelse

I föreningens styrelse ingår en ordförande och minst två och högst fyra övriga medlemmar, vilka väljs på höstmötet. Styrelsens medlemmar bör vara myndiga.

Styrelsens ordförande och övriga medlemmar väljs för en två års mandatperiod, på sådant sätt at hälften av medlemmarna är i tur att avgå varje år. Efter den första mandatperioden utses de som är i tur att avgå genom lottdragning, varvid mandatperioden för dem som blir i tur att avgå blir år.

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser någon inom eller utanför styrelsen till sekreterare, kassör eller annan nödvändig funktionär.

Styrelsen sammanträder på ordförandes eller vid dennes förhinder på vice ordförandes kallelse, när de anser att det är befogat eller när minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver. Styrelsen sammanträder dock minst två gånger om året.

Styrelsen är beslutför, när hälften av dess medlemmar och dessutom ordförandes eller vice ordförande är närvarande. Omröstningar avgörs med absolut majoritet. Vid lika röstetal i styrelsen har ordförande utslagsröst, vid val avgör dock lotten.

 

9§ Teckning av föreningens namn

 Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, sekreterare, kassör, var för sig.

 

10§ Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod är et kalenderår.

 

11§ Verksamhetsgranskning/Revision

Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till verksamhetsgranskarna/revisorerna senast en månad före det möte där bokslutet kommer att fastställas. Verksamhetsgranskarna/revisorerna skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före mötet i fråga.

 

12§ Föreningens möten

Föreningen håller årligen två ordinarie möten, höstmöte i september-november samt vårmöte i mars-april.

 

På föreningens vårmöte behandlas följande ärenden

 • val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare för mötet
 • konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet
 • godkännande av föredragningslistan för mötet
 • presentation av bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarnas utlåtande
 • beslut on fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvarsskyldiga
 • övriga ärende som nämns i möteskallelsen

På föreningens höstmöte behandlas följande ärenden

 • val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare för mötet
 • konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet
 • godkännande av föredragningslistan för mötet
 • fastställande av verksamhetsplan, budget samt storleken på anslutnings- och medlemsavgifter
 • vartannat år val av styrelseordförande och övriga medlemmar som ska ersätta den som är i tur att avgå
 • val av en eller två verksamhetsgranskare och suppleanter för dem
 • övriga ärenden som nämns i möteskallelsen

Ifall föreningsmedlem vill ta upp något ärende till behandling på föreningens vårmöte, ska hen skriftligen meddela om detta till styrelsen före den 1 februari. Ifall föreningsmedlem vill ta upp något ärende till behandling på föreningens höstmöte, ska hen skriftligen meddela om detta till styrelsen före den 1 augusti.

 

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens årsmöte skall han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

 

13§ Beslutsordning

Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna.

 

Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

 

14§ Extra möte

Ett extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende.

 

Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.

 

15§ Kallelse till möten

Styrelsen ska skicka ut kallelse till möten minst 14 dygn innan mötet
– via e-post.

 

16§ Ändring av stadgarna

Beslut om ändring av stadgarna skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen.

 

I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna.

 

17§ Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen.

 

I möteskallelsen skall nämnas om upplösning av föreningen.

 

Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *